Sulasolin Etelä-Karjalan piiri ry:n säännöt

I Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Sulasolin Etelä-Karjalan piiri ry, ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi.

Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä piiri ja Sulasol ry:stä nimeä Sulasol.

2 § Järjestöllinen asema ja toiminta-alue

Piiri kuuluu itsenäisenä elimenä Sulasolin järjestörakenteeseen, avustaen ja tukien Sulasolia sen tarkoitusperien toteuttamisessa. Piirin toiminta-alue on Lappeenrannan ja Imatran kaupungit sekä Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat.

3 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Piirin tarkoituksena on toimia jäsenyhdistykseksi liittyneiden rekisteröityjen musiikkiyhdistysten, kuorojen, orkestereitten ja soittokuntien sekä oppilaitosjäsenten keskinäisenä, Sulasolin paikallisena järjestönä, oppilaitosjäsentensä ja jäsenyhdistystensä sekä Sulasolin välisenä yhdyssiteenä sekä herättää, pitää vireillä, tukea ja kehittää toiminta-alueellaan musiikinharrastusta ja musiikkitoimintaa. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän ansion hankkiminen.

4 § Tarkoituksen toteuttaminen ja toiminnan tukeminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri

 • tukee musiikkiharrastusta ja musiikkikasvatusta

 • pyrkii opetus- ja valmennustoiminnan avulla kohottamaan musiikkia harrastavien kokoonpanojen taiteellista tasoa

 • kehittää yhteistoimintaa valtakunnallisten liittojen, muiden piirien ja toisten samalla alueilla toimivien musiikkijärjestöjen kanssa

 • kiinnittää sanomalehtikirjoituksin, esityksin, aloittein ja anomuksin yleisön, kuntien, säätiöiden, rahastojen, teollisuuden ja liike-elämän asianomaisten elinten huomion musiikinharrastuksen kansalliseen ja sivistykselliseen merkitykseen ja sen sekä musiikkiyhdistysten taloudelliseen tukemiseen

 • pyrkii lähentämään ja kokoamaan jäsenistöään järjestämällä yhteisesiintymisiä, laulu- ja soittojuhlia tai yhteisiä jäsentilaisuuksia

 • järjestää kaikille avoimia yhteislaulutilaisuuksia.

 • Toimintansa tukemiseksi piiri voi

 • vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

 • perustaa rahastoja

 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

 • harjoittaa alaansa liittyvää kustannus- ja julkaisutoimintaa sekä

 • asianmukaisen luvan hankittuaan toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä järjestää tapahtumia.

II Jäsenet ja jäsenmaksut

5 § Piirin jäsenet

Piirin jäseniä ovat jäsenyhdistykset, oppilaitosjäsenet, kannatusjäsenet ja kunniajäsenet.

Piirin jäsenyhdistykseksi voidaan hyväksyä piirin toiminta-alueella toimiva Sulasolin jäsenyhdistys.

Piirin oppilaitosjäseneksi voidaan hyväksyä piirin toiminta-alueella toimiva Sulasol ry:n oppilaitosjäsen. Oppilaitosjäseniä ovat oppilaitosten, opistojen ja seurakuntien kuorot ja soitinyhtyeet.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea piirin tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole piirin kokouksissa äänioikeutta.

Piirihallitus hyväksyy jäsenyhdistykset ja oppilaitosjäsenet kirjallisesta ja kannatusjäsenet kirjallisesta tai sähköisestä hakemuksesta.

Piirin kunniajäseneksi voi piirin kokous piirihallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti piirin tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsenellä on piirin kokouksissa äänioikeus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 § Jäsenen eroaminen

Jäsenyhdistyksellä tai oppilaitosjäsenellä on oikeus erota piiristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti piirihallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta piirin kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

7 § Jäsenen erottaminen

Piirihallitus voi erottaa jäsenyhdistyksen tai oppilaitosjäsenen piiristä, jos jäsenyhdistys tai oppilaitosjäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin jäsenyhdistys tai oppilaitosjäsen on piiriin liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään piirissä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut piiriä tai ei enää täytä laissa tai piirin säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenyhdistyksellä tai oppilaitosjäsenellä on erottamispäätöksestä kirjallisesti tiedon saatuaan oikeus kolmenkymmenen päivän kuluessa saattaa erottaminen piirin kokouksen ratkaistavaksi paitsi, jos erottamisen peruste on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

8 § Jäsenmaksu

Jäsenyhdistyksen on suoritettava piirin vuosikokouksen määräämä liittymismaksu sekä henkilöjäsenmäärään perustuva vuotuinen jäsenmaksu.

Oppilaitosjäsenen on suoritettava vuosikokouksen määräämä liittymismaksu sekä henkilöjäsenmäärään perustuva vuotuinen jäsenmaksu.

Kannatusjäsenen on suoritettava piirihallituksen määräämä vuotuinen kannatusjäsenmaksu.
Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

III Toimielimet

9 § Toimielimet

Piirin toimielimet ovat piirin kokous ja hallitus, josta käytetään nimeä piirihallitus.
Tarvittaessa piirihallitus voi asettaa toimikuntia. Toimikuntaa asetettaessa sen tehtävät ja toimikausi on määrättävä.

IV Piirin kokoukset

10 § Piirin kokoukset ja niiden koolle kutsuminen

Piiri kokoontuu maalis-huhtikuussa vuosikokoukseen piirihallituksen määräämänä päivänä ja ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun piirin kokous niin päättää tai kun piirihallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous pidetään myös, kun yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä tai jäsenyhdistykset, joiden yhteenlaskettu äänimäärä piirin kokouksessa edustaa vähintään neljäsosaa (1/4) näiden sääntöjen 11 §:n mukaisella tavalla lasketusta kaikkien jäsenyhdistysten yhteenlasketusta äänimäärästä, sitä piirihallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty piirihallitukselle.

Piirin kokoukset kutsuu koolle piirihallitus. Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse jäsenyhdistyksille, oppilaitosjäsenille, kannatus- ja kunniajäsenille ja piirihallituksen jäsenille vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat sekä tieto mahdollisuudesta osallistua kokoukseen myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

Piirin kokous voi päätöksellä, jota kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä, ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain 23 §:n ja 24 §:n määräykset.

11 § Läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus piirin kokouksissa

Piirin kokouksiin on kukin jäsenyhdistys oikeutettu lähettämään yhden (1) kokousedustajan kutakin alkavaa kymmentä (10) jäsenmaksun maksanutta jäsentä kohden.

Jäsenyhdistyksen jäsenmäärä lasketaan sen mukaan, kuinka monta jäsenmaksun maksanutta jäsentä yhdistykseen kuului edellisen vuoden lopussa. Jäsenyhdistyksen, joka on liittynyt piiriin kuluvan vuoden aikana, äänimäärä lasketaan sen mukaan, kuinka monta jäsenmaksun maksanutta jäsentä yhdistykseen kuului liittymishetkellä.

Oppilaitosjäsenellä on oikeus lähettää piirin kokoukseen yksi (1) edustaja, jolla on yksi (1) ääni.

Kokousedustajan tulee olla edustamansa jäsenyhdistyksen tai oppilaitosjäsenen jäsen tai taiteellinen johtaja.
Jäsenyhdistysten kokousedustajilla, oppilaitosjäsenen kokousedustajalla, kannatus- ja kunniajäsenillä, piirihallituksen jäsenillä sekä Sulasolin asettamalla edustajalla on piirin kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Piirin kokouksissa on jokaisella jäsenyhdistyksen tai oppilaitosjäsenen kokousedustajalla yksi (1) ääni. Jäsenyhdistyksen kokousedustaja voi kuitenkin, jos jäsenyhdistys niin päättää, käyttää muitakin jäsenyhdistyksensä ääniä valtakirjalla.

Kunniajäsenillä on piirin kokouksissa yksi (1) ääni. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta.

Piirin kokoukseen voi osallistua hallituksen tai piirin kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

12 § Vuosikokous

Piirin vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Avataan kokous.

 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle sihteerin.

 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

 4. Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus sekä läsnä olevat kokousedustajat ja heidän äänimääränsä.

 5. Esitetään edellisen toimintavuoden vuosikertomus.

 6. Esitetään kuluneen tilikauden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.

 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

 9. Vahvistetaan kuluvan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

 10. Päätetään piirihallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

 11. Vahvistetaan seuraavan vuoden liittymis-, jäsenmaksu sekä kannattajajäsenmaksu.

 12. Valitaan piirihallituksen puheenjohtaja.

 13. Valitaan piirihallituksen jäsenet.

 14. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

 15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 16. Käsitellään muut esille tulevat asiat.

 17. Päätetään kokous.

Mikäli piirin jäsen haluaa saada jonkin asian piirin vuosikokouksen käsiteltäväksi, on jäsenen ilmoitettava siitä kirjallisesti tai sähköpostitse piirihallitukselle kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

V Piirihallitus

13 § Piirihallituksen jäsenten lukumäärä ja toimikausi

Piirin asioita hoitaa piirihallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja, joka toimii myös piirin puheenjohtajana, ja viidestä seitsemään (5–7) vuosikokouksessa valittua muuta varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Piirihallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

14 § Piirihallituksen järjestäytyminen

Piirihallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Lisäksi piirihallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

15 § Piirihallituksen kokoukset

Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet piirihallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Piirihallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Piirihallituksen kokoukseen voidaan osallistua joko osittain tai kokonaan tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana, mikäli etäosallistumisen mahdollisuudesta mainitaan kokouskutsussa.

Kullakin piirihallituksen jäsenellä on kokouksessa yksi ääni.

16 § Piirihallituksen tehtävät

Piirihallituksen tehtävänä on

 1. kutsua koolle piirin kokous sekä valmistaa sille esiteltävät asiat

 2. hyväksyä uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa

 3. laatia piirin talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitykset

 4. hoitaa piirin omaisuutta ja kirjanpitoa sekä valmistella tilinpäätös ja vuosikertomus

 5. toimittaa viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua vuosikokouksesta Sulasolille jäljennökset piirin vuosikertomuksesta, tilinpäätöksestä ja vuosikokouksen pöytäkirjasta

 6. toimittaa Sulasolille sen pyytämät tilastotiedot

 7. valita jäsenet tarpeellisiin asiantuntijalautakuntiin

 8. määrätä piirin järjestämien laulu- ja soittojuhlien tai muiden tilaisuuksien ohjelma sekä johtajat

 9. tarvittaessa asettaa toimikunnat

 10. myöntää piirin ansio- ja kunniamerkit

 11. nimittää piirin edustajat Sulasolin liittokokoukseen sekä piirin ehdokkaat Sulasolin liittohallitukseen ja muihin toimielimiin

VI Yleisiä määräyksiä

17 § Piirin nimen kirjoittaminen

Piirin nimen kirjoittavat piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun piirihallituksen jäsenen tai piirihallituksen määräämän henkilön kanssa.

18 § Päätöksenteko kokouksissa

Piirin, piirihallituksen ja toimikunnan kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalit on toimitettava suljetuin lipuin, jos joku osanottaja sitä vaatii.

19 § Äänestys- ja vaalijärjestys etäkokouksessa

Jos piirin kokouksessa on etäosallistumisen mahdollisuus, piirihallitus ilmoittaa tästä mahdollisuudesta kokouskutsussa ja liittää kokouskutsuun etäkokouksen äänestys- ja vaalijärjestyksen.

VII Tilinpäätös ja toiminnantarkastus

20 § Tilikausi

Piirin toimintavuosi on vuosikokousten välinen aika ja tilikausi on kalenterivuosi.

21 § Toiminnantarkastajat

Piirin vuosikokouksessa valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.

22 § Toiminnantarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja piirihallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta piirihallitukselle.

VIII Sääntöjen muuttaminen ja piirin purkaminen

23 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä piirin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

24 § Piirin purkaminen

Päätös piirin purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä piirin kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi ja joista jommankumman tulee olla vuosikokous, molemmissa vähintään viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsuissa on mainittava piirin purkamisesta.

Piirin purkautuessa siirtyvät piirin varat piirin toimintaa jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai sellaisen puuttuessa Sulasolille. Piirin tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Nämä säännöt on hyväksytty piirin sääntömääräisessä vuosikokouksessa 22.04.2021

Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 14.10.2021